Obowiązki Autorów

 Głównym obowiązkiem Autora jest rzetelne przedstawienie treści zawartych w publikacji i wyników badań.

Tekst powinien zawierać odpowiednie szczegóły i odwołania do publicznych źródeł informacji, aby recenzenci mogli powtórzyć tok rozumowania Autora.

Autor powinien cytować te publikacje, które w największym stopniu wpłynęły na istotę przedmiotowej pracy i które szybko skierują czytelnika do wcześniejszych prac istotnych dla zrozumienia obecnych badań.

Należy unikać dzielenia artykułów na części. Badacz, który wykonał obszerną pracę, powinien przygotować publikację w taki sposób, żeby w każdym artykule przedstawić wyczerpującą ocenę poszczególnych aspektów badania ogólnego.

Krytyka opublikowanych artykułów jest dopuszczalna, a w recenzjach i esejach recenzyjnych nawet zalecana, w żadnym natomiast razie, co dotyczy także komentarzy i dyskusji, nie jest dopuszczalna krytyka personalna.

W celu ochrony ich praw, jako autorów tekstów do publikacji należy podawać tylko te osoby, które wniosły istotny wkład do badań i przygotowania tekstu. Autor kontaktowy zaświadcza, że wszystkie pozostałe osoby podane jako współautorzy widziały ostateczną wersję tekstu i zgodziły się na jego przesłanie do publikacji. Należy również uwzględnić osoby zmarłe spełniające kryteria współautorstwa, podając w przypisie datę ich śmierci

 Autor przesyłający tekst do publikacji przyjmuje odpowiedzialność za uwzględnienie autorstwa wszystkich osób spełniających kryteria i niepodawanie nikogo, kto tych kryteriów nie spełnia.

 

Zobowiązania Redakcji

Redakcja bez uprzedzeń rozpatruje wszystkie teksty nadsyłane do publikacji, oceniając każdy z nich na podstawie merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, światopogląd, przekonania religijne, poglądy polityczne i pozycję akademicką Autorów.

Redakcja rozpatruje nadesłane teksty bezzwłocznie.

Redaktor naczelny i redakcja nie ujawniają żadnej niepublicznej informacji o tekście nadesłanym do publikacji nikomu innemu niż recenzenci i potencjalni recenzenci.

Redakcja szanuje niezależność intelektualną Autorów. Redakcja może jednak odmówić publikacji tekstu pochwalającego przemoc, rasizm lub ksenofobię, nawołującego do nich, albo przedstawiającego jawne kłamstwa.

 

Obowiązki członków Rady Programowej

Zadaniem członków Rady Programowej jest praktyczna realizacja programu czasopisma w ramach ogólnego kierunku nadanego mu przez jego założycieli.

Członkowie Rady Programowej podejmują się promocji czasopisma przez zachęcanie potencjalnych autorów do nasyłania swych tekstów do redakcji.

Członkowie Rady Programowej podejmują się anonimowego recenzowania otrzymanych z redakcji tekstów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie.

 

Obowiązki recenzentów

Ponieważ recenzowanie tekstów jest zasadniczym etapem procesu publikacji, obowiązkiem każdego naukowca jest dokonanie rzetelnej i bezstronnej recenzji w ciągu trzech tygodni od jej otrzymania.

Recenzent powinien bezstronnie ocenić jakość tekstu, szanując niezależność intelektualną Autorów. Krytyka osobista jest niedopuszczalna.

Recenzent powinien traktować tekst przesłany mu do recenzji jako dokument poufny. Nie powinien więc pokazywać go, ani rozmawiać o nim z innymi osobami, z wyjątkiem szczególnych przypadków osób, od których recenzent potrzebuje porady; w tym przypadku dane konsultanta powinny być ujawnione redakcji.

 

Bez zgody Autora recenzent nie powinien wykorzystywać ani ujawniać niepublikowanych informacji, argumentacji ani interpretacji zawartych w recenzowanym tekście.