Nadsyłając tekst do publikacji Autor oświadcza, że jest posiadaczem praw autorskich oraz że ani całe opracowanie, ani istotne jego części (w tym tabele i ryciny) nie są publikowane ani przesłane do publikacji gdzie indziej. Jeśli Autor przesłał część artykułu do publikacji gdzie indziej, prosimy o przesłanie kopii tej części. Oświadczenie Autora dotyczy również udzielenia licencji wyłączności, która oznacza, że Autor zachowuje prawa autorskie, udzielając jednocześnie Wydawcy i Redakcji w osobie Redaktora Naczelnego wyłącznego prawa i licencji na publikację w pełnym zakresie praw autorskich.

Autorzy zachowują prawa autorskie do każdego opracowania.

Autorzy udzielają Wydawcy, reprezentowanemu przez Redakcję w osobie Redaktora Naczelnego, praw handlowych do produkcji materialnych kopii tomów czasopisma na sprzedaż bibliotekom i nabywcom indywidualnym.

Autorzy udzielają wszystkim osobom trzecim prawa do dowolnego korzystania z opracowania pod warunkiem podawania jego autorstwa i szczegółów bibliograficznych.

Autorzy zachowują prawo reprodukcji dowolnych materiałów ze swej pracy, która została już opublikowana gdzie indziej.

Autorzy akceptują postanowienia Oświadczenie o oryginalności artykułu i posiadanych prawach autorskich.

Autorzy akceptują postanowienia Obowiązków Autorów.

Przyjmuje się, że informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie są prawdziwe i rzetelne w chwili publikacji poszczególnych opracowań, ani Autorzy, ani redakcja, ani wydawca nie ponoszą jednak odpowiedzialności prawnej za żadne ewentualne pomyłki ani przeoczenia.