Uprasza się autorów o przesyłanie  plików, które są niezbędne dla anonimowego zrecenzowania przedkładanych tekstów. Prosimy o zachowanie właściwych proporcji między dobrą jakością rycin i przesłanego materiału a zachowaniem ograniczeń objętości wszystkich plików. Wielkość poszczególnych elementów  nie powinna przekraczać 5 MB, całość przesłanego materiału (tekstu, rycin i materiałów uzupełniających) nie powinna zaś przekraczać 15 MB. Uprasza się również o znalezienie odpowiedniej rozdzielczości plików graficznych stanowiących część tekstu, tak aby folder zawierający treść  i przypisane do niej ryciny (w wyszczególnionych poniżej formatach plików graficznych), nie przekraczał wielkości 15 MB. Wielkość pliku tekstowego  nie powinna przekroczyć  5 MB.

 

Materiały uzupełniające przeznaczone do publikacji elektronicznej

Materiały uzupełniające powinny być bezpośrednio związane z artykułem, do którego zostały dołączone. Powinny to być pliki stanowiące materiał bazowy badania lub dodatkowe fragmenty, które nie mogły znaleźć się w wersji papierowej (np. materiały audio lub wideo, których nie sposób przedstawić w wersji drukowanej).

Materiały uzupełniające będą recenzowane wraz z artykułem. Zostaną one przejrzane w wersji nadesłanej przez Autorów. Redakcja nie zapewnia pomocy technicznej przy tworzeniu tych materiałów. Nie będą więc one sprawdzane pod względem dokładności, ulepszane, poddane korekcie, ani przesłane do korekty autorskiej. Odpowiedzialność za rzetelność naukową i sprawność techniczną plików pozostaje w gestii autorów.

 

Ilustracje

Wszelkie elementy graficzne artykułu należy sformatować do odpowiednich rozmiarów oraz jakości . Elementy graficzne artykułu należy oddzielić od tekstu (spis tytułów wyżej wymienionych elementów należy dołączyć w osobnym pliku lub na końcu dokumentu), a ich miejsce w tekście należy wyraźnie zaznaczyć.

Wykresy liniowe (wraz z ich tytułami) nie powinny być większe niż strona czasopisma, tj. 204 mm x 156 mm, z zastosowaniem odpowiedniej redukcji jakości obrazu, tak aby było możliwe zmniejszenie wykresu o 1/3, tj. 3:2, a więc do formatu 150:100 mm. Uprasza się dołączanie, w miarę możliwości, rycin o tym samym stopniu redukcji wielkości.

Wszelkie rysunki, diagramy i wykresy powinny być nałożone na białe tło. Linie,

rozróżnienia oraz inne elementy powinny być czytelnie od siebie oddzielone oraz mieć stałą wielkość, szerokość i rozdzielczość, tak aby uniknąć efektu pikselizacji . Redakcja zachęca do przesyłania plików sformatowanych zgodnie z zasadami edycji tekstów.

 

Zdjęcia nie muszą mieć stałej rozdzielczości. Zaleca się jednak zaznaczenie stopnia, w jakim graficy redakcyjni mogą przekonwertować plik. Ograniczenia co do wielkości są identyczne jak w przypadku wykresów. Autorów uprasza się są o przesłanie fotografii o rozdzielczości co najmniej 640 x 380 pikseli.

 

Korekta

Autorzy otrzymają plik do korekty tylko błędów drukarskich. Plik ten zostanie przesłany elektronicznie Autorowi kontaktowemu wraz z instrukcją korekty.