Recenzent  posługuje  się poniższą tabelą:


0. Typ tekstu

(1) artykuł

(2) esej

(3) notatka naukowa

(4) esej recenzyjny

(5) recenzja książki

(6) krytyka

(7) komentarz

Pytanie

Odpowiedź lub ocena

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

 1. Czy w tekście przedstawiono ważne naukowo kwestie mieszczące się w polu zainteresowań Międzynarodowego Forum Naukowego?

 

 

 

 

 1. Czy w tekście przedstawiono własne nowatorskie koncepcje, pomysły, narzędzia lub dane?

 

 

 

 

 1. Czy przedstawiono ważne wnioski?

 

 

 

 

 1. Czy metody naukowe i założenia pracy są poprawne i jasno przedstawione? 

 

 

 

 

 1. Czy wyniki uprawniają do przedstawionych interpretacji i wniosków?

 

 

 

 

 1. Czy opis doświadczeń lub obliczeń jest pełny i wystarczająco dokładny, aby pozwolić na prześledzenie toku rozumowania autora?

 

 

 

 

 1. Czy autor w wystarczającym stopniu odwołuje się do prac na podobny temat i jasno wskazuje swój własny, oryginalny wkład do badań przedstawianego zagadnienia?

 

 

 

 

 1. Czy tytuł jasno odzwierciedla treść artykułu?

 

 

 

 

 1. Czy abstrakt przedstawia zwięzłe i wyczerpujące podsumowanie?

 

 

 

 

 1. Czy cała prezentacja jest jasna i ma prawidłową strukturę?

 

 

 

 

 1. Czy język tekstu jest poprawny i precyzyjny?

 

 

 

 

 1. Czy polemika jest merytoryczna, nie zaś osobista?

 

 

 

 

 1. Czy symbole, skróty, jednostki  są właściwie zdefiniowane i prawidłowo używane?

 

 

 

 

 1. Czy jakąś część artykułu (tekst, tabele, ryciny, wzory) należałoby lepiej objaśnić, skrócić, połączyć lub pominąć?

 

 

 

 

 1. Czy liczba pozycji literatury i ich jakość jest odpowiednia?

 

 

 

 

 1. Czy tekst odwołuje się do literatury nierosyjskojęzycznej  (jeśli artykuł jest po rosyjsku) lub innej niż polskojęzyczna (jeśli artykuł jest po polsku)?

 

 

 

 

 1. Czy zakres i jakość materiałów uzupełniających jest odpowiednia?

 

 

 

 

 1. Dodatkowe uwagi

 

 1. Ogólna ocena opracowania

znakomita

dobra

dostateczna

słaba

 1. Rekomendacja dla redakcji

 

opublikować w obecnej wersji

opublikować po drobnych poprawkach

przesłać ponownie po zasadniczej poprawie

odrzucić

Recenzent  umieszcza komentarze w odpowiednich komórkach wierszy 1 – 17. Jeśli pytanie nie dotyczy recenzowanego tekstu, proszę w dowolnej komórce tego wiersza napisać „nie dotyczy” lub „ND”. Jeśli Recenzent nie ma zdania w odniesieniu do danego pytania, powinien pozostawić je bez odpowiedzi. Jeśli pytanie nie wymaga dłuższej odpowiedzi, proszę w wybranej komórce wstawić „+” albo „x” jako znak aprobaty.  Inne uwagi proszę wpisać w wierszu 18. W wierszach 0, 19 i 20 proszę jednoznacznie zakreślić wybraną opcję.